โรงเรียนสุจริต ปี 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง

1.1 โครงสร้างบริหาร

1.2 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

1.3 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

1.4 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1.5 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนยุทธศาสตร์
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.1 กฎ-หลักเกณฑ์

กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย กรณี ความผิดปรากฏ ชัดแจ้ง

กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย การ สอบสวน พิจารณา

กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย การ อุทธรณ์ และ การพิจารณา อุทธรณ์

กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการการพักราชการเเละการให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550

กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฎิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลงเงินเดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว12-2561

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17-2552

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21-2560

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ว25-2559

6.2 พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ แห่งชาติ พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

6.3 ระเบียบ-ข้อบังคับ

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา 2561

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครู ฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ฯ 2552

ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฯ พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเบิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

ระเบียบการแต่งกายนักเรียน62

ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา-ตักเตือนนักเรียน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฯ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

7. ข่าวประชาสัมพันธ์
8. Q_A
9. Social Network

– Facebook โรงเรียน

– Twitter โรงเรียน

– Facebook งานประชาสัมพันธ์

– Facebook งานแนะแนว

– Facebook ศูนย์ ICT

– Facebook สภานักเรียน

การบริหารงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำภาค 1-2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำภาค 2-2563

13.1 คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ

13.2 คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

คู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

13.3 คู่มือปฎิบัติงานวิชาการ

13.4 คู่มือการปฎิบัติงานบุคคล

การให้บริการ 

14.1 คู่มือการให้บริการ-งบประมาณ

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ

แบบฟอร์มและวิธีการจัดซือจัดจ้าง

14.2 คู่มือการบริการ-วิชาการ

14.3 คู่มือการบริการ-บริหารทั่วไป

14.4 คู่มือการบริการ-บุคคล

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

กราฟแสดงจำนวนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลการศึกษาบุตร

การให้บริการบริหารงานทั่วไป

สถิติการขอเอกสารปพ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

ความพึงพอใจต่อการเข้าศึกษาต่อ 2564

17. E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานติดตามการใช้จ่าย ก.ค.64

รายงานติดตามการใช้จ่าย ส.ค.64

รายงานติดตามการใช้จ่าย ก.ย.64

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

รายงานผลการใช้งบประมาณ ต.ค. 63

การใช้จ่ายงบประมาณ ภาคเรียน 2-2562

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานทะเบียนคุมขอซื้อ 2563

รายงานทะเบียนคุมขอจ้าง 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

คู่มือการประเมินวิทยฐานะ-สายงานการสอน

คู่มือการประเมินวิทยฐานะ-สายงานบริหารสถานศึกษา

พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2542

พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2545

พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553

พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562

พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-1-พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546

ระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยเรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

ว5

ว20

ว21

ว26

28. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส 

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกตลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2563

การทำประชาพิจารณ์เรื่องทรงผมนักเรียน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ปฏิญญาโรงเรียนและประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา