คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 10 ตุลาคม 2566