คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 10 ตุลาคม 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ ของครูผู้หญิง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565