โรงเรียนสุจริต ปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้าง
1.1 โครงสร้างบริหาร
1.2 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.3 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
1.4 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.5 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนยุทธศาสตร์
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา 2546 และเพิ่มเติม ,ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา 2547 และเพิ่มเติม ,พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 2547 และเพิ่มเติม
-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-พรบ.การศึกษา 2542 และ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
10. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือนแรก งบประมาณ 2565
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
13.1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
13.2 คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
13.3 คู่มือปฎิบัติงานวิชาการ
13.4 คู่มือการปฎิบัติงานบุคคล
การให้บริการ 
14.1 คู่มือการให้บริการ-งบประมาณ
14.2 คู่มือการบริการ-วิชาการ
14.3 คู่มือการบริการ-บริหารทั่วไป
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการรับบริการ
สถิติการใช้รถโรงเรียน
สถิติการขอเอกสารปพ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ความพึงพอใจต่อการเข้าศึกษาต่อ 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
17. E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ 
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
สรุปงบประมาณ พ.ค.-มิ.ย. 65
สรุปงบประมาณ ก.ค. 65
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ว26
ว20, ว21
ว9
ว5
28. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส 
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
MOU โรงเรียนสีขาว
รายงานผลการสรรหาคณะกรรมการเครือข่าย 65 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน,ชั้น,ห้อง
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
-นโยบายไม่รับของขวัญ ไทย-อังกฤษ
-เจตนารมณ์ ไทย-อังกฤษ
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
-โรงเรียนสุจริต,ภาพยนตร์สั้น
-หลักสูตรต้านทุจริต,ค่ายเยาวชนไทยหัวใจ Strong
-รายงานผลโรงเรียนสุจริตปี 64 เทอม 2
-กิจกรรมบริษัทสร้างการดี, สำนึกผลเมือง 
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม