ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 แก้ไข 11/11/2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6