ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 9 องศาเหนือ 8 ลิปดา 29 ฟิลิปดา ลองจิจูด 99 องศาตะวันออก 19 ลิปดา 32 ฟิลิปดา โทรศัพท์ 0-7728-4773, 0-7727-5861 โทรสาร 0-7728-6727 อีเมล suratpit@srp.ac.th  เว็บไซต์ www.srp.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเขตพื้นที่บริการอำเภอเมือง    สุราษฎร์ธานี 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี           มีนางสาวบุญคง สาระเกษตริน เป็นครูใหญ่ ขณะนั้นโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แยกออกเป็น 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประจำจังหวัดชาย (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี) และโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด (โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี) โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จนโรงเรียนไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนตามความต้องการของผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาเรียนได้ เนื่องจากอาคารสถานที่มีน้อย ต่อมาในปี พ.ศ.2510 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ และได้มอบสถานที่เดิมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ติดกันให้แก่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาในรูปแบบสหศึกษา โดยใช้ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แทนเป็นเส้นวงกลม 2 วง ล้อมรอบองค์พระอวโลกิเตศวร