เป้าประสงค์ (Goals)

ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร มีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3.นักเรียนมีคุณลักษณะของพลโลกในศตวรรษที่ 21และมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชวิต
 
ด้านคุณภาพระบบการเรียนรู้
1.โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนที่สำคัญและมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

 

ด้านคุณภาพระบบการบริหารจัดการ
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามวิชาชีพและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
3.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อ เทคโนโลยี ดิจิทัลที่เพียงพอเหมาะสมและทันสมัย
4.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย