คำขวัญของโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน (School Slogan)
ประพฤติดี  มีน้ำใจ  ใฝ่การเรียน  เพียรทำประโยชน์
(Good Behavior  Active Caring  Lifelong Learning  and Co-operation)