พันธกิจ (Mission)

1.จัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลละมีทักษะในศตวรรษที่ 21
2.จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณลักษณะของพลโลกในศตวรรษที่ 21 และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3.พัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย