โรงเรียนสุจริต ปี 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

 1. โครงสร้าง
  โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไปและงานกิจการนักเรียน
  โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ
  โครงสร้างงานบุคคล
  โครงสร้างสถานศึกษาและโครงสร้างงบประมาณ
  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน
 2. อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
 3. แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2563 (ระยะ 4 ปี)

การบริหารงาน การดำเนินงาน

 1. แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
  รายงานความพึงพอใจกิจกรรมภาคการเรียน 1/2562
  รายงานความพึงพอใจกิจกรรมภาคการเรียน 2/2562
  รายงานสรุประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2562

การปฏิบัติงาน

 1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
  คู่มือการบริหารงานงบประมาณ
  คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะว21
  คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ
  มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

การให้บริการ

 1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  คู่มือนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปี 2563
  โครงสร้างหลักสูตร-2563-2565
 2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปี 2563
  การประชุมผู้ปกครอง
  การให้บริการด้านอนามัยโรงเรียน
  สถิติการให้บริการนักเรียนขอรับผลการเรียน
 3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการปี 2562

การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 2. รายงานการกำกับติดตามงบประมาณปี 2563
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
  การใช้จ่ายงบประมาณ ภาคการเรียนที่ 1-2562
  การใช้จ่ายงบประมาณ ภาคการเรียนที่ 2-2562
 4. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี 2563
 5. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี 2563
 7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน
 3. หลักเกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วย
 4. หลักเกณฑ์การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะว21
 5. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2563
 6. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 7. การเชิดชูเกียรติให้ขวัญและกำลังใจปีงบประมาณ 2563
 8. การบรรจุแต่งตั้งครู
 9. ประกาศสพฐ.-เรื่อง-แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนฯ
 10. หลักเกณฑ์การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะว21

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

 1. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี 2563

เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร

 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุริตของผู้บริหารภาษาไทย
  เจตจำนงสุริตของผู้บริหารภาษาอังกฤษ
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี 2563
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี 2563
  ปฏิญญาสถานศึกษาสุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  โครงการโรงเรียนสุจริตปี 2563
  แนวการปฏิบัติราชการของโรงเรียน
  ปฏิญญาสถานศึกษาสุจริต
  รายงานโครงการโรงเรียนสุจริตปี 2563

แผนป้องกันการทุจริต

 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน
 2. รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 2563
 3. รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2562