เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ดูแลใกล้ชิด เป็นมิตรกับชุมชน พัฒนาผลการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล