อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รักศักดิ์ศรี  บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ