กลยุทธ์ (Strategy)

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

2. ส่งเสริม การจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณลักษณะของพลโลกในศตวรรษที่ 21และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ส่งเสริมใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมสมรรถนะทางวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย