ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 หมวดภาษาต่างประเทศ
 หมวดภาษาไทย
 หมวดสังคม
 หมวดคณิตศาสตร์
 หมวดพละ
 หมวดศิลปะ
 หมวดการงานอาชีพ
 สนับสนุนการสอน
 ลูกจ้าง