ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน (School Philosophy)
สุทธิ  ปัญญา  เมตตา  ขันติ
ความหมายของปรัชญาโรงเรียน
สุทธิ  หมายถึง การมีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอก กฏเกณฑ์และระเบียบแบบแผนของสังคม
ปัญญา หมายถึง ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เมตตา  หมายถึง  การมอบความรักและความปราถนาดีให้ผู้อื่น มีความสุข
ขันติ หมายถึง การมีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ