โรงเรียนสุจริต ปี 2566

โครงสร้าง 
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนยุทธศาสตร์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณครอบคลุมปี-2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี-2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-2565
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปี-2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการปี-2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี-2566
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี-2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปี-2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2565
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปี-2566
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปี-2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี-2566
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี-2565
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบปี-2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกปี-2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย-No-Gift-Policy-จากการปฏิบัติหน้าที่ปี-2566
การสร้างวัฒนธรรม-No-Gift-Policy-ปี-2566
รายงานผลตามนโยบาย-No-Gift-Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี-2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี-2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี-2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการป้องกันการทุจริตปี-2566
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี-2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรมปี-2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ-2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน