วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลชั้นนำของภูมิภาค ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะของพลโลก ในศตวรรษที่ 21 น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย