โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

             วันที่ 6 – 7 กรกฏาคม 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง ม.1/13 โดย
นางนิทยา บุญฤทธิ์
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
นางนาฏจิรัตน์ โอวรารินทร์
              ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (SMTE internship) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี