ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

              วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 10
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี