“สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 2567”

              เชิญชวนนักเรียนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ปีการศึกษา 2567″ 
ในคาบ 0 เวลา (07.30 น. – 08.25 น.) ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567 
โดยมีวิชาที่สามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมได้คนละวิชา ดังนี้

1. คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1 – ม.5
2. เคมี นักเรียนชั้น ม.3 – ม.5
3. ชีววิทยา นักเรียนชั้น ม.3 – ม.5
4. ฟิสิกส์ นักเรียนชั้น ม.3 – ม.5
5. ดาราศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6
6. ภูมิศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6
7. ภาษาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6
8. คอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ม.1 – ม.5

แจ้งรายชื่อภายในวันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. 
เข้ากลุ่มไลน์เพื่อประสานงาน คลิกที่นี่