“การนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”

             วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ” เพื่อส่งเสริมทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (ตามเกณฑ์ ว. PA)
โดยมีนางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา