ร่วมให้การต้อนรับคุณครูย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

             วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมให้การต้อนรับคุณครูย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นางสาววิภาพรรณ อินทร์จันทร์ ครูแนะแนว
และนางสาววณิชชา รอดเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาจีน ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา