ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

              วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
             ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้