ค่ายพัฒนาทักษะบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ม.4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

             วันที่ 8-11 กันายน พ.ศ. 2566 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GSP ม.4/11,12 ไปทำกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
บูรณาการแหล่งเรียนรู้ ม.4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีครูควบคุมดูแลได้แก่ 
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
นางสาวณปภัช สวนพลอย
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย