การแสดงมุทิตาจิตพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566

          ในวันที่ 16 กันยายน 2566 งานนาฏศิลป์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดการแสดงมุทิตาจิตพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี   อำนวยการฝึกซ้อมการแสดง
โดยนางเพียงแข ชิตจุ้ยผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนาฏศิลป์
นายกัญกฤษเขม  แดนที่ (ครูกฤษ)  เบอร์โทรศัพท์ 094–5619351
มีรายนามผู้แสดงดังนี้
1.เด็กหญิงชิตากานต์ ศรีนวลขาว
2.เด็กหญิงปานไพลิน ปิติสุข
3.เด็กหญิงพรธิบุญญา อ่อนคำ
4.เด็กหญิงปิ่นนภา รามเป้น
5.เด็กหญิงฐิติวรดา คงศักดิ์
6.นางสาวณัฐกฤตา ศรีบุญเกิดกุล
7.นางสาวเอญดา กุลไพจิตร
8.นางสาวโศรดา ทองก่อนาค
9.เด็กหญิงมัลลิตา เมืองนิล
10.เด็กหญิงโชติมา  บัวเจริญ
11.เด็กหญิงณัฏฐณิชา แซ่บ่าง
12.เด็กหญิงเกศินี ไชยรงค์
13.เด็กหญิงวริศรา สุขเกษม
14.เด็กหญิงชญานันท์ จันทร์เจริญ
15.นางสาวศิริรัตน์ ลิ้มสกุล
16.นางสาวพรนภัส สังวรธรรม
17.นางสาวพิมพ์ญาลักษณ์ จวนเจือ
18.นางสาวจิดาภา ชื่นสระ
19.นางสาวพิยะธิดา ช่วยสงค์
20.นางสาวอาภัสรา สทานสัตย์
21.เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เพชรชลคราม
22.นางสาวอารดี จันทร์โอเอี่ยม
23.นางสาวปวริศา อดทน
24.นางสาวจิดาภา แก้วนาม
25.นางสาวฐิติห์ญาดา ดำแก้ว
26.เด็กชายณรรถณพงศ์ ณ ถลาง
27.เด็กชายวัศพล  บุญสิน
28.เด็กชายกัณฐวัฒณ์ แซ่ภู่
29.นายกษิดิ์เดช  หวามา
30.เด็กชายรวี ล้อธรรมคุณ