โครงการห้องเรียนพิเศษ SMBP เข้าร่วมกิจกรรมค่าย English Camp

            29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 65  โครงการห้องเรียนพิเศษ SMBP ได้นำนักเรียนห้อง 1/10, 2/10 และ 3/9
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย English Camp ณ จังหวัดภูเก็ต
ควบคุมนักเรียนโดย ครูธนกฤต  แก้วทอง  ครูมัสลิน  มรรคสินธุ์  ครูสุไลฆอ  หมัดหลง