สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกิจกรรม “สานสายใย ITR”

             สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  ร่วมกิจกรรม “สานสายใย ITR” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 
ณ ภัตตาคารป๊อบอาย โดยมีคุณวลี มีชัยพัฒนกิจ ผู้ก่อตั้งอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา และสมาชิกอินเทอร์แรคท์ปีบริหาร 2564-2565 จำนวน 40 คน สมาชิกอินเทอร์แรคท์รุ่นปัจจุบัน 47 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกอินเทอร์แรคท์และคัดเลือกตำแหน่งหน้าที่ปีบริหาร 2566