เด็กหญิงจิดาภา แก้วนาม ได้รับคัดเลือกเป็นลูกดีเด่น สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          เด็กหญิงจิดาภา แก้วนาม ได้รับคัดเลือกเป็นลูกดีเด่น สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จากมหาวิทยาบูรพา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบและรับตำแหน่งตวัฒนธรรมผ้าไทย ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี