รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม”

        นางสาวโยษิตา ศรีพร ม.4/5 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” สาขาเยาวชนผู้มีทักษะการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรพัฒนาสังคม และจะเดินทางรับเกียรติบัตร ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการต่อไป