ครูกัญกฤษเขม แดนที่ เป็นบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

           ครูกัญกฤษเขม  แดนที่ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกลเครือข่ายทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายการศึกษา