ประชุมคณะกรรมการ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 2566

             วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสาขาภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่นสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา