นายรชต เขียนด้วง ผ่านการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ ชีววิทยาโอลิมปิก 2566

                นายรชต เขียนด้วง นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 ผ่านการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ ชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2566
– จัดอบรมค่าย 3 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 2 เมษายน 2567
– รายงานตัว วันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะโมเดิร์น
– และเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์