นายปพนต์ฐวัฒน์ เทพเลื่อน รับรางวัล “เด็กดีศรีเมืองสุราษฎร์ ปีที่ 2”

           ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเนื่องในโอกาสได้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เด็กดีศรีเมืองสุราษฎร์
ปีที่ 2″ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
โดยได้รับเลือกเข้ารับเกียรติบัตรจาก นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี