นายนิติภูมิ สาโรชวงศ์ รับทุนการศึกษา ทุนพัฒนาชาติ สวช.

            ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนพัฒนาชาติ สวช. จากมูลนิธิ สวช. และโอลิมปิกนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา