ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว