แนะแนวการศึกษาต่อโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอขอบคุณสถาบันที่มาเติมเต็มความรู้ในการศึกษาต่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเรียนต่อ