กิจกรรม Open Class และนิทรรศการของครูที่เป็น Model Teacher

             วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายทนง ศรีมหาวโร นายกิตติศิลป์ สุขสำราญและนางภัทรพร ช่วยชนะ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกิจกรรม Open Class และชมนิทรรศการของครูที่เป็น Model Teacher โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ “SRP2 OPEN MIND TO OPEN CLASS” โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สฎชพ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเปี่ยมสุข  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2