ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)

            วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา