รับสมัครสอบแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) ครั้งที่ 3

           มูลนิธิ สอวน. รับสมัครสอบแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. – 15 พ.ย. 2565
           มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิ ร่วมกับ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
             รับสมัครนักเรียนสำหรับการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติในปี พ.ศ. 2566 ได้แก่ การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 (The 5th Asia-Pacific Linguistics Olympiad) และการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 (The 20th International Linguistics Olympiad) โดยมีกำหนดการรับสมัครการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศรับสมัครของสอวน. https://www.posn.or.th/archives/3930
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.arts.chula.ac.th/ling/lot/
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล ling.olympiad.thailand@gmail.com