ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

              ประกาศแจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565  วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ 
              ทั้งนี้ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ผ่าน ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565 ก่อนเวลา 23.59 น. รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ และหากนักเรียนคนใดไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 093-5756289 วรรณวิศา(ดา) 
โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์