รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

                  นางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
                  มอบโดยนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พ.ร.บ.การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ โรงเเรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น