สารจากพ่อเมือง นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

               นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝากความห่วงใยมายังโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ดังนี้
1. รณรงค์ให้นักเรียนทุกคนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน
2. รณรงค์และขอความร่วมมือให้บุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โรคระบาด
3. ดูแล กำชับ ห้ามมิให้มีการนำกัญชา กันชง กระท่อมและยาเสพติดทุกรูปแบบเข้ามาในสถานศึกษา รายละเอียดตาม ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่องการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกันชงและพืชกระท่อมในสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา