คุณครูอุดร แก้ววิรัตน์ ได้รับรางวัลเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทครูผู้สอน