ประกาศ เรื่องการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สังกัดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทั้งชาย และหญิง ที่มีความประสงค์สมัครเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นกับเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานนักศึกษาวิชาทหาร ในวันเปิดภาคเรียน เพื่อแสดงความจำนงในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งในโอกาสต่อไป

งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา