ขอแสดงความยินดี กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่ได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชาติ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่ได้รับ เข็มบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชาติ 

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้คัดเลือก ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่สมควรได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชาติ ประจำปี 2564 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จำนวน 15 นาย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1.เด็กชายปณวรรธ ชิตร

2.เด็กชายเมธัส ทำการเหมาะ

3.เด็กชายฐปนวัฒน์ เพชรแท้

4.เด็กชายธีรชัย แสงทอง

5.เด็กชายปภังกร พฤกประสงค์

6.เด็กชายพศวิชญ์ จารุรัตน์

7.เด็กชายอธิป ชัยสุวรรณ

8.เด็กชายภูเบศ ครองราชย์

9.เด็กชายศรัณยพงศ์ วีรกุลนิติรัตน์

10.เด็กชายชัชพงศ์ วีรกุลนิติรัตน์

11.เด็กหญิงโศรดา ทองก่อนาค

12.เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงสว่าง

13.เด็กหญิงปุญญิศา วังบุญคง

14.เด็กหญิงสุประวีณ์ สมบัติ

15.เด็กหญิงเกณิกา ยศหมึก

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน