เชิญชวนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล