ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง