วิธีการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน สำหรับนักเรียนที่สอบได้ โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2565

1. เลือกเมนู รายงาน-ใบแจ้งชำระเงิน คลิกที่นี่
2. เลือกระดับชั้น
3. ค้นหารายชื่อนักเรียนจาก เลขประจำตัวสอบ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในช่อง Search
4. คลิกไอคอนหลังรายชื่อนักเรียน เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน กรณีนำไปชำระ ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
*ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือชำระผ่าน mobile banking ระดับชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2565, ระดับชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565