เอกสารการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564 และ ว.10/2564

การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ผู้บริหาร

 1. PA1 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
  PA1-ผู้บริหารชำนาญการพิเศษ
  คำชี้แจง PA1 ผู้บริหาร
 2. PA2 แบบประเมินข้อตกลง
  PA2 ผู้บริหารชำนาญการพิเศษ
  คำชี้แจง PA2 -ผู้บริหาร
 3. PA3 แบบสรุปการประเมินข้อตกลง PA2
  PA3 แบบสรุปผลการประเมินจาก PA2-ผู้บริหาร

ครู

 1. PA1-การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
  PA1-ครูไม่มีวิทยฐานะ
  PA1-ครูชำนาญการ
  PA1-ครูชำนาญการพิเศษ
  PA1-ครูเชี่ยวชาญ
  PA1-ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
  คำชี้แจง PA1-สำหรับครู
 2. PA2-แบบประเมินข้อตกลง
  PA2-ครูไม่มีวิทยฐานะ
  PA2-ครูชำนาญการ
  PA2-ครูชำนาญการพิเศษ
  PA2-ครูเชี่ยวชาญ
  PA2-ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
  คำชี้แจง PA2-สำหรับครู
 3. PA3-แบบสรุปการประเมินข้อตกลง PA2
  PA3-แบบสรุปผลการประเมินจาก PA2-ครู

การประเมินวิทยฐานะ (ว.PA)

ครู

 1. PA4-แบบประเมินวิทยฐานะด้าน 1,2
  PA4-ครูชำนาญการ
  PA4-ครูชำนาญการพิเศษ
  PA4-ครูเชี่ยวชาญ
  PA4-ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
  คำชี้แจง-การประเมินด้าน 1,2
 2. PA5-แบบประเมินวิทยฐานะด้าน 3
  PA5-ครูเชี่ยวชาญ
  PA5-ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
  คำชี้แจง-การประเมินด้าน 3

  คำชี้แจง-ยื่นขอแบบเปลี่ยนผ่าน
  แบบคำขอทุกวิทยฐานะ

ประกาศชั่วโมงปฎิบัติงาน

หนังสือราชการและเอกสารประกอบการประเมิน ว.PA

1. ว.3 หนังสือ-มาตรฐานตำแหน่ง ฯ ว.3-2564

2. ว.4 หนังสือ-ลดเวลา ว.4-2564

3. ว.9 หนังสือ-หลักเกณฑ์ ว.9-2564

4. คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่งผู้บริหาร ว.10-2564

4. คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่งครู ว.9-2564

5. ว.21 หนังสือ-ภาระงาน ว.21-2564

6. ว.22 หนังสือ-การประเมินวิทยฐานะ ว.22-2564

7. ว.23 หนังสือ-การประเมินเลื่อนขั้น ว.23-2564

7.1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-ว.23

7.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-ว.23