ครูบันทึกรายการห้องสอนและลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ของครูเพื่อรับการนิเทศจากฝ่ายบริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564