คู่มือการบันทึกการสอนและรายงานการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อให้ครูตรวจสอบรายละเอียดการสอนและการเข้าเรียนของนักเรียนประจำชั้น